تاریخ انتشار: 22 سنبله 1402 - 3 هفته پیش
موضوع:‌ تحلیل سیاسی
شماره: 5988

ایران او پاکستان د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د همکارۍ په ضرورت ټینګار وکړ