تاریخ انتشار: 30 اسد 1402 - 11 ماه پیش
موضوع:‌ تحلیل سیاسی
شماره: 5812

د ګوندونو د فعالیتونو منع کول او د ډیموکراسۍ او سیاسي حقونو څخه د حکومت ګوښه کېدل