تاریخ انتشار: 22 اسد 1402 - 10 ماه پیش
موضوع:‌ تحلیل سیاسی
شماره: 5726

د کلتوري یرغل په اوج کې د ځوانانو لوی ځواک ته پاملرنه