تاریخ انتشار: 4 جوزا 1402 - 4 ماه پیش
موضوع:‌ افغانستان
شماره: 4697

په افغانستان کې ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي؟